Wat doet ARKON precies?
Voor bouwkundige herstellingen of restauraties aan een kerkgebouw is een architect noodzakelijk. Hij maakt de plannen en bestekken op en begeleid de opdrachtever doorheen de administratieve procedures. ARKON doet in principe hetzelfde, maar dan uitsluitend voor restauraties en grote herstellingen aan (kerk)orgels. Tevens ontwerpen wij nieuwe orgels. Vermits een orgel een erg gespecialiseerd instrument en patrimonium is, wordt voor de restauratie ervan geen beroep gedaan op een architect, maar op een orgelontwerper. Dit is precies wat ARKON voor U doet. Samengevat komen onze activiteiten op het volgende neer:
* Opmaken van het bestek (met inbegrip van alle door de overheid gevraagde administratieve documenten)
* Optreden als tussenpersoon tussen U en de andere partijen, zijnde de subsidiërende overheden en orgelbouwer
* Het begeleiden van de aanbesteding
* Het begeleiden van de herstelling of restauratie (precies zoals een architect)
* Het begeleiden van de opdrachtgever bij de voorlopige en definitieve oplevering.

Wanneer kunt U op ARKON een beroep doen?
*Voor allerhande informatie of vragen met betrekking tot uw orgel kunt U ons vrijblijvend contacteren. Wij maken graag tijd voor een initiërend gesprek.
*Voor de opmaak van het bestek en de restauratie van uw orgel. Om voor een restauratiepremie van het Vlaams Gewest in aanmerking te komen is de aanstelling van een orgelontwerper zelfs verplicht.
*Voor het begeleiding van grotere herstellingen.

Subsidie van de restauratiekosten

De kosten die gepaard gaan met een volledige restauratie van een orgel zijn vaak aanzienlijk. Vandaar dat de Vlaamse overheid vaak bijspringt met een restauratiepremie. Er zijn verschillende mogelijkheden om van een restauatiepremie te kunnen genieten. Het gaat er telkens om of uw orgel op de lijst staat van beschermde monumenten. Dat kan in principe op drie manieren:
* het orgel werd apart als instrument geklasseerd.
* het orgel bevindt zich in een kerk die als monument geklasseerd is. In dit geval voorziet de wet dat met het gebouw ook de hele inboedel is geklasseerd.
* het orgel bevindt zich in de toren die geklasseerd is. In dit geval geldt hetzelfde als hierboven.
Een restauratiepremie wordt toegekend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In principe kan men een premie niet weigeren indien uw instrument aan één van de drie hierboven opgesomde voorwaarden voldoet. Men kan echter wel bepaalde criteria hanteren waardoor er een volgorde ontstaat in de premie-aanvragen. Uiteraard zijn de op zichzelf geklasseerde instrumenten het meest in het voordeel wat het verkrijgen van een premie betreft. Maar dat hoeft niet te betekenen dat orgels die met het kerkgebouw mee geklasseerd werden erg in het nadeel hoeven te zijn. Niet elk waardevol instrument is immers van een aparte klassering voorzien. Het is zelfs vaak zo dat een waardevol orgel slechts dan apart worden geklasseerd als de kerk niet als monument wordt erkend. Maar ook dit is geen regel. Goed advies en een dito dossier zijn in dit geval erg belangrijk. Het opmaken van een dergelijk dossier en het contactleggen met de Vlaamse Gemeenschap doet ARKON voor U volledig gratis.
Wanneer een premie voor de restauratie wordt toegekend, ontvangt U van de Vlaamse Gemeenschap 60% subsidie van de restauratiekosten. De provincie en gemeente voegen daar respectievelijk elk nog eens 20 en 10% aan toe. De kosten voor U als opdrachtgevend bestuur bedragen dus nog 10%.


Subsidie van het ereloon van de ontwerper
Het grootste deel van het ereloon van de ontwerper wordt door de Vlaamse Gemeenchap gesubsidieerd. De berekeningssleutel is vrij simpel. 10% van de totale restauratiekost wordt als subsidie voorzien. Dat betekent concreet dat in een normaal geval U nog slechts voor enkele procenten zelf hoeft in te staan.


Wat als uw orgel op geen enkele manier geklasseerd blijkt te zijn?
Zelfs dan is het laatste woord nog niet gezegd. Elk jaar worden er nog een aanzienlijk aantal kerken geklasseerd. De kans is dus reëel dat, zelfs indien noch uw kerk noch uw orgel geklaseerd zijn, U toch in aanmerking hiervoor kunt komen.

Restauratie van orgels die niet voor een premie in aanmerkinge komen
Voor orgels die op geen enkele manier in aanmerking komen voor een restauratiepremie van het Vlaams Gewest, gelden dezelfde regels als voor de buitengewone uitgaven die een kerkfabriek heeft.

 

 

 
© arkon Terug
home projecten info kerkfabrieken nieuw op deze website adres, e-mail ...